Splošni pogoji uporabe

Veljavnost od 28. marca 2013

UVODNE DOLOČBE
Splošni pogoji uporabe spletne strani ZvezaRFR.si (odslej splošni pogoji) opredeljujejo pogoje uporabe, katerih nosilec je Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (odslej nosilec), podporo uporabnikom ter obveznosti nosilca in naročnika.
Splošni pogoji veljajo za uporabnike portala in jih zavezujejo.
Nosilec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve. Če ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na naročniških straneh portala.

OPREDELITEV POJMOV
Portal ZvezaRFR.si je računovodsko-finančno-davčni portal z zbirkami medsebojno povezanih vsebin in informacij. Uporaba portala pomeni vsak dostop uporabnika do portala oziroma vpogled v nosilčeve strani, informacije in dokumente. Uporabnik je vsak, ki uporablja portal. Nosilec je dolžan uporabnikom omogočiti uporabo portala in jih seznaniti z njihovimi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz splošnih pogojev.

OPIS PORTALA
Portal vsebuje slovensko in evropsko zakonodajo ter sodno prakso, objave uradnih listov RS in EU, strokovno literaturo in druge računovodske/finančne/davčne vsebine ter koristne povezave in pripomočke.

DOSTOPNOST PORTALA
Nosilec vzdržuje portal tako, da je dostopen 24 ur na dan, vse dni v letu. Za zagotavljanje kakovostne uporabe portala se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi portala upošteval vsa navodila skladno s temi splošnimi pogoji. Nosilec si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo portala. Zaradi tehničnih razlogov, vzdrževanja ali zamenjave opreme si nosilec pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do portala.
Nosilec ne nosi nikakršne odgovornosti za škodo ali neprijetnosti, s katerimi bi se uporabnik soočil zaradi tehničnih razlogov pri prekinitvi delovanja oziroma zaradi motenega dostopa do portala.

PODPORA UPORABNIKOM
Nosilec med svojim delovnim časom uporabnikom portala zagotavlja stalno brezplačno podporo v zvezi z uporabo portala, in sicer na telefonski številki (+386) 01 561 09 56 in elektronskem naslovu podpora@zvezarfr.si. Prizadeva si, da jo med svojim delovnim časom zagotovi takoj, ko prejme zahtevo, pri zahtevnejši obliki podpore pa kar se da hitro.

ODGOVORNOST ZA VSEBINO PODATKOV
Nosilec si ves čas prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in storitev na portalu. Ne nosi pa nikakršne odgovornosti za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oziroma storitev. Ne jamči za pravilnost oziroma ustreznost podatkov in drugih storitev na portalu. Za vsebino strokovnih člankov, objavljenih na portalu, odgovarjajo njihovi avtorji.

VAROVANJE IN UPORABA PODATKOV
Osebni in drugi podatki uporabnikov, ki jih nosilec pridobi na podlagi ali v zvezi z uporabo portala, so potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in/ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank v zvezi z uporabo portala. Tako zbrani podatki so nosilčeva poslovna skrivnost. Izjemoma si nosilec pridržuje pravico, da

  • uporabi firmo (ime), sedež (naslov) in elektronski naslov uporabnika za namene neposrednega trženja;
  • uporabi firmo (ime) in elektronski naslov uporabnika za pošiljanje obvestil po elektronski pošti.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na dogovorjeni način (z odjavo od prejemanja obvestil na portalu) od nosilca zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za neposredno trženje in/ali za pošiljanje obvestil po elektronski pošti. Od prejemanja obvestil na portalu se odjavi tako, da v obrazec na spletni strani vpiše elektronski naslov, na katerega je prejemal obvestila. Po vnosu elektronskega naslova sistem na ta elektronski naslov (zaradi preprečitve zlorabe s strani tretjih oseb) pošlje navodilo za odjavo. Uporabnik s klikom na potrditev odjave v elektronskem sporočilu konča postopek odjave, pri čemer se na spletni strani izpiše obvestilo o uspešno končanem postopku. Če postopek ni uspešno končan, se obvestilo ne izpiše. V tem primeru se uporabnik lahko obrne na brezplačno podporo uporabnikom in skuša z njeno pomočjo ponoviti postopek. Če ta tudi po tem ni uspešno končan, mora uporabnik podati nosilcu pisno zahtevo. Nosilec ne posreduje uporabnikovih osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na vsebino in finančne vidike njegove uporabe portala, tretjim osebam. Uporabnik je dolžan nosilcu v 3 dneh sporočiti vsako spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvrševanje in uveljavljanje pogodbenih pravic iz naslova uporabe portala. Nosilec hrani, obdeluje in uporablja uporabnikove osebne podatke za statistične namene in namene neposrednega trženja v skladu z veljavno zakonodajo.

VIŠJA SILA
Naročnik in nosilec ne odgovarjata za škodo, zamudo oziroma pomanjkljivosti, ki so posledica višje sile ali dogodkov, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, jih preprečiti ali odvrniti.

AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Znaki RFR, ZRFR in rfr.si so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Vse zbirke podatkov so podatkovna baza v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), zbirke dokumentov v portalu – v celoti in kot posamezni deli sistema – so varovane z avtorsko pravico nosilca in z drugimi predpisi (varstvo konkurence itd.). Posamezne enote v zbirkah portala, ki so avtorsko delo (na primer avtorski članki), so varovane z avtorsko pravico njihovega avtorja.
Avtorsko varstvo portala, njegovih posameznih podatkovnih zbirk in posameznih enot v zbirkah, ki so dostopne uporabnikom, obsega varstvo v skladu z ZASP.

Za posamezne enote zbirk portala, ki so avtorsko delo, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (reproduciranje v knjigi, objava na naročnikovem oziroma uporabnikovem strežniku itd.) so izrecno prepovedane. Prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedani:

  • uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk (reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk itd.),
  • uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel nosilčeve interese (uporaba čistopisov predpisov prek okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.),
  • odstranitev ali zamenjava znakov RFR, ZRFR, rfr.si, kadar se pojavljajo na dokumentih, besedilih, spletnih straneh itd.